http://rukthaiclub.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 ติดต่อเรา

สถิติ

เปิดเว็บ29/11/2009
อัพเดท11/01/2010
ผู้เข้าชม75,961
เปิดเพจ120,831

ที่ปรึกษาโครงงาน

ภาษาไทย

สำนวนไทย

ข้อสอบ O-net

ข้อสอบ A - net

แนวข้อสอบ Gat - Pat

ทีมงาน

Alternative content

iGetWeb.com

วรรณยุกต์ไทยวรรณยุกต์

วรรณยุกต์มี ๔ รูป ๕ เสียง
ประโยชน์ของวรรณยุกต์ช่วยทำให้คำมีความหมายมากขึ้น แตกต่างจาก
ภาษาของชาติอื่น ๆ เช่น ปา ป่า ป้า ป๊า ป๋า (เสียงนี้มี ๔ ความหมาย กล่าวคือ
ปา หมายถึงขว้างปา
ป่า หมายถึงที่มีต้นไม้ภูเขา และสัตว์
ป้า หมายถึงพี่ของพ่อหรือแม่
ป๊าและป๋า หมายถึงพ่อในภาษาบางภาษา) ต่างจากภาษาอังกฤษ
ไม่ว่านักเรียนจะออกเสียง dog สูงต่ำอย่างไร ความหมายคงเดิม


การผันวรรณยุกต์

นักเรียนจะผันวรรณยุกต์ได้ดีหากนักเรียนจำอักษรไทยทั้ง 44 ตัวได้ จำอักษร 3 หมู่ และมีความเข้าใจเรื่องคำเป็นคำตาย นักเรียนสามารถนำความรู้ทั้ง 3 มาเป็นกฏเกณฑ์ ในการผันวรรณยุกต์ได้เป็นอย่างดี จงสังเกตตัวอย่างต่อไปนี้

อักษรไทย มี 44 ตัว คือ

อักษรกลาง
9 ตัว

อักษรสูง
11 ตัว

ต่ำคู่ มีเสียงคู่
อักษรสูง 14 ตัว

ต่ำเดี่ยว
(ไร้คู่)
10 ตัว

1.ไก่ ก

1.ผี ผ

1พ 2 ภ

1. งู ง

2.จิก จ

2.ฝาก ฝ

3 ฟ

2. ใหญ่ ญ

3.เด็ก ด

3-4ถุง ถ ฐ

4 ฑ 5ฒ 6 ท 7ธ

3.นอน น

4.ตาย ต

5-6. ข้าว ข ฃ

8 ค 9 ฅ 10 ฆ

4. อยู่ ย

5.เด็ก ฎ

7-9 สาร ศ ษ ส

11 ซ

5. ณ

6.ตาย ฏ

10 ให้ ห

12 ฮ

6. ริม ร

7.บน บ

11 ฉัน ฉ

13 ช 14 ฌ

7. วัด ว

8.ปาก ป

อักษรสูง กับ อักษรต่ำคู่ผันวรรณยุกต์
ร่วมกันจะได้เสียงวรรณยุกต์ครบ 5 เสียง

8. โม ม

9.โอ่ง อ

9. ฬี ฬ

อักษรกลางคำเป็นผันวรรณยุกต์ได้ครบทั้ง 5 เสียง

 

 

10 โลก ล
อักษร ๓ หมู่ (ไตรยางค์)

เสียง สามัญ

เสียงเอก

เสียงโท

เสียงตรี

เสียงจัตวา

หมายเหตุ

อักษรกลาง
ก จ ด ฎตฏ บ ป อ
คำเป็น
คำตาย

ปา

ป่า
กัด

ป้า
กั้ด

ป๊า
กั๊ด

ป๋า
กั๋ด

คำเป็นพื้นเสียงเป็น
เสียงสามัญ
คำตายพื้นเสียงเป็น
เสียงเอก

อักษรสูง
ข ฃ ฉ ฐ ถ ผ ฝ ศ ษ ส ห
คำเป็น
คำตาย

-
-

ข่า
ขัด

ข้า
ขั้ด

-
-

ขา
-

คำเป็นพื้นเสียงเป็น
เสียงจัตวา
คำตายพื้นเสียงเป็น
เสียงเอก

อักษรต่ำ
(อักษรที่เหลือ ๒๔ ตัว)
คำเป็น
คำตายเสียงยาว
คำตายเสียงสั้น

คา
-
-

-
-
-

ค่า
คาด
ค่ะ

ค้า
ค้าด
คะ

-
-
-

คำเป็นพื้นเสียงเป็น
เสียงสามัญ หากผัน
ร่วมกับอักษรสูงจะผัน
ได้ครบ ๕ เสียง เช่น
คา ข่า ค่า(ข้า) ค้า ขา

view

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 ติดต่อเรา

view